Contact

HalmZorg-1-9.jpg

Heb je interesse in één van de wooninitiatieven, ben je op zoek naar Ambulante begeleiding? Of heb je gewoon een vraag, neem gerust contact met ons op.

 

Halmzorg
Berkelstraat 37
1316 SL Almere
Telefoon: 06-24 94 95 65
e-mail: info@halmzorg.nl

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd geraakt in het wonen binnen één van de locaties? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie over onze aanmeldprocedure.

 
 

Heb je een klacht?

HalmZorg werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Wanneer je ontevreden bent, laat het ons dan weten. Je kunt het bespreken met je (persoonlijk) begeleider of met Maria de Groot en/of Bianca Bull. Lukt het niet om er samen uit te komen dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link: klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/
ID Zorgverlener: 4549

Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor ouders en bewoners geen kosten aan verbonden.

Als je hulp nodig hebt hoe te handelen bij ongewenste gedraging dan kun je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon.
Zij is te bereiken via het e-mail adres: marleenzeelen@hotmail.com

Meer over de het klachtenportaal zorg vind je hier.

Privacyverklaring

HalmZorg gevestigd aan Berkelstraat 37, 1316 SL Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Halmzorg Berkelstraat 37
1316 SL Almere
Telefoon: 06-24 94 95 65
e-mail: info@halmzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
HalmZorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HalmZorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HalmZorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- HalmZorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de vergewisplicht en de SVB.

Geautomatiseerde besluitvorming
HalmZorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HalmZorg tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HalmZorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personeelsleden in loondienst: 3 jaar na uitdiensttreding
Bewoners: 15 jaar na verlaten zorglevering door HalmZorg

Delen van persoonsgegevens met derden
HalmZorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HalmZorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HalmZorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HalmZorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@halmzorg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het dossier van de bewoner/ambulante cliënt waarvoor verzoek tot inzage gedaan kan worden omvat de volgende zaken:

· Zorgplan(nen) en evaluatie(s)

· Risico-inventarisatie

· Doelenrapportage

HalmZorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HalmZorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@halmzorg.nl