Beschermd wonen

HalmZorg-1-7.jpg

HalmZorg hanteert een persoonlijke benadering in een huiselijke sfeer en biedt ondersteuning in alle situaties die voor een individuele bewoner van belang zijn. HalmZorg is er van overtuigd dat door naast de bewoner te staan, goede observatie en te luisteren wat de wensen van de bewoner zijn, de beste resultaten worden geboekt.

1. Begeleiding op maat

Het is belangrijk dat elke bewoner de begeleiding krijgt die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen, dit wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgplan.

Zorgplan-1.jpg

Het persoonlijk zorgplan
Het persoonlijk zorgplan is de basis voor de begeleiding op maat die nodig is voor de bewoner om zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Bij het opstellen ervan wordt uitgegaan van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner. In het persoonlijk zorgplan staan de wensen voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding beschreven. Ook het te bereiken resultaat op korte, middellange en lange termijn wordt hierin vastgelegd.
Hieruit volgt een stappenplan met daarin de ondersteunings- en begeleidingsaanpak.


De begeleidingsvragen hangen onder meer af van:

 • de specifieke kenmerken van de Autisme Spectrum Stoornis (Asperger, PDDNOS, Klassiek autisme etc.);

 • de mate van het al zelfstandig kunnen functioneren;

 • de persoonlijke kenmerken;

 • de aard van de communicatieve en sociale mogelijkheden;

 • de mogelijke ondersteuning van ouders, begeleiders en omgeving.

 

2. Begeleiding in handen van HalmZorg, in samenwerking met de ouders.

Zorgplan-1-2.jpg

Wij zijn van mening dat ouders, ouders moeten zijn en geen hulpverleners. Ouders hebben een speciale band met hun kinderen en zijn hun steun en toeverlaat. Wij gaan verder met wat goed gaat en kijken samen naar wat verbeterd kan worden. Ouders moeten ervan op aan kunnen dat de begeleiding voor hun kinderen in handen is van capabele begeleiders. Het is de taak en de opdracht van de begeleider om de oorspronkelijke geborgen thuissituatie te vertalen naar de nieuwe woonsituatie.
De begeleider staat in contact met de ouders in periodieke voortgangsgesprekken en in situaties waarbij de begeleider inschat dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en/of wat er op dat moment nodig is. Ouders kunnen een signaalfunctie hebben daar waar zij constateren dat de begeleiding aanpassing verdient. Indien eventuele tekortkomingen in de begeleiding dreigen te ontstaan kunnen ouders met de begeleider in contact treden en kunnen zij aangeven waar volgens hen de verbeter- en/of aandachtspunten liggen. Wij werken graag samen met de ouders om de jongere zo goed mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid.

 

3. Begeleiding met aandacht voor vijf leefgebieden

HalmZorg onderscheid vijf leefgebieden: wonen, tijdsbesteding, gezondheid, financiën en sociaal netwerk. De invulling van bovenstaande leefgebieden is voor elke bewoner anders en uniek en wordt in het individuele zorgplan ingevuld. In elk van deze leefgebieden wordt specifiek rekening gehouden met de individuele kwaliteiten en beperkingen van elke bewoner. Er wordt op maat door professionele begeleiding ondersteuning geboden.

 
icon1.jpg

Wonen

 • Huishoudelijke taken (schoonmaken, afwassen);

 • Op orde houden van de woonruimte;

 • Eten bereiden;

 • Boodschappen doen;

 • Wassen, strijken, opvouwen en wegbergen van kleding;

 • Kleding onderhouden en kopen;

 • Milieu, scheiden van afval;

 • Ordenen van administratie;

 • Tuinonderhoud.

 

 

health.png

Gezondheid

 • het sociaal-emotionele welzijn en het ontwikkelen daarvan;

 • het zichzelf onderhouden en verzorgen;

 • de persoonlijke hygiëne;

 • het regelmatig en gestructureerd innemen van medicijnen;

 • het onderhouden van het gebit en het afleggen van tandartsbezoeken waaronder de periodiek halfjaarlijkse controle bij de tandarts;

 • zorgen voor een gezonde afwisselende voeding;

 • regelmatig eten en drinken;

 • gerichte gezonde keuzes maken bij tussendoortjes;

 • goede voorlichting bij het gebruik van genotsmiddelen (drank, softdrugs) en de consequenties daarvan onderkennen en begrijpen;

 • het tijdig raadplegen van een arts of andere gezondheidsinstelling bij ziekte.

Sociaal netwerk

 • de eigen kracht;

 • de eigen identiteit;

 • de kwaliteiten en talenten;

 • de beperkingen en die ombuigen in kansen, mogelijkheden en uitdagingen;

 • de eigen kwetsbaarheden en gevoelens;

 • hoe te communiceren en te luisteren;

 • het maken van contacten en die onderhouden;

 • het opbouwen van een sociaal netwerk.

 
icon1.jpg

Tijdsbesteding

 • structureren van het dagelijkse leefritme;

 • regelmatig en gestructureerd meedoen aan een dagactiviteit;

 • stimuleren in het vinden van werk of het doen van vrijwilligerswerk;

 • op tijd aanwezig zijn op het werk of bij de dagactiviteit;

 • begeleiden tijdens het werk (indien van toepassing);

 • behouden van de dagactiviteit / het werk door volgen en evalueren;

 • (mee)doen aan een sport;

 • het zoeken naar een passende dagbestedingsplek of opleiding.

 • hebben (of ontwikkelen van) een of meer hobby’s.

euro.png

Financiën

 • beheren en reguleren van de maandelijks inkomsten en uitgaven;

 • inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven;

 • inzicht krijgen in het eigen uitgavenpatroon;

 • zo nodig reserveren van middelen (voor vakantie/grotere uitgaven/wensen);

 • internetbankieren;

 • leren omgaan met het verschijnsel ‘gat in de hand’;

 • aanvragen van benodigde indicaties, bijvoorbeeld voor zorg;

 • invullen van (belasting)formulieren;

 • aanvragen van zorg en huurtoeslagen en heffingskortingen;

 • afsluiten van (noodzakelijke) verzekeringen;

 • doornemen van brieven van UWV / Sociale Dienst of post van andere instanties.

 

4. Professionals: kennis en ervaring met ASS

De begeleiders van HalmZorg zijn zorgprofessionals met kennis en ervaring in het begeleiden van mensen met autisme. HalmZorg staat borg voor kwaliteit en continuïteit van de afgesproken begeleiding. Er wordt met de gemeente Almere samengewerkt in het monitoren van het ontwikkeltraject van de bewoners.

Financiering:
De begeleiding wordt gefinancierd door een PGB op basis van een indicatie Beschermd Wonen van de gemeente Almere. HalmZorg verzorgt de aanmelding voor een indicatie en herindicatie bij de GGD.

Tijdens het traject zal onderzocht worden wat de wensen en mogelijkheden van de bewoner zijn en zal er gericht actie ondernomen worden om de overgang naar een volgende woonsituatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Teamfoto_1.jpg