ALGEMENE VOORWAARDEN 

voor dienstverlening van HalmZorg, gevestigd te Almere 

Hierna te noemen: HalmZorg 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

HalmZorg                    de leverancier van de dienstverlening 

Opdrachtgever             de wederpartij van HalmZorg 

Overeenkomst             overeenkomst tot dienstverlening 

PGB                               Persoonsgebonden Budget WMO - WLZ 

Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald. 

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HalmZorg en opdrachtgever waarop HalmZorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HalmZorg, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

De toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. HalmZorg en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN & OFFERTES 

De door HalmZorg gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. HalmZorg is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders vermeld. 

De offerte bevat in elk geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te werken uren met de maximale bandbreedte inzake lichte niet voorziene afwijkingen, tegen welk vastgesteld uurtarief. 

Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is HalmZorg daaraan niet gebonden. De overeenkomst is dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand gekomen, tenzij HalmZorg anders aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht HalmZorg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. 

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

ARTIKEL 4 - OVERIGE BEPALINGEN VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

Opdrachtgevers, die over een PGB beschikken, gaan met HalmZorg een ‘SVB standaard overeenkomst met een zorginstelling’ aan inzake het verlenen van Begeleiding. In de overeenkomst van opdracht zijn tussen opdrachtgever en HalmZorg de aard van de werkzaamheden, de kwaliteitsborging en de duur van de overeenkomst vastgelegd. 

ARTIKEL 5 - DIENSTVERLENING 

HalmZorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap. 

Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft HalmZorg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In voorkomende gevallen is HalmZorg gerechtigd het dossier van opdrachtgever beschikbaar te stellen aan de ingezette medewerker. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HalmZorg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HalmZorg zijn verstrekt, heeft HalmZorg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

HalmZorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HalmZorg is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor HalmZorg redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn. 

Opdrachtgever vrijwaart HalmZorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever verwijtbaar zijn. 

ARTIKEL 6 - TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zal HalmZorg zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar maken welke elementen zoals o.a. kosten of kwaliteit moeten wijzigen en wanneer. 

In afwijking van laatst voorgaande volzin zal HalmZorg geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die HalmZorg verwijtbaar zijn. 

ARTIKEL 7 - CONTRACTSDUUR & UITVOERINGSTERMIJN 

De overeenkomst tussen HalmZorg en een opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in het kader van de WMO andere verplichtingen van toepassing zijn, bijv. een overeenkomst voor de duur van de indicatie. Voor HalmZorg Wonen geldt aanvullend dat de dienstverlening wordt aangegaan voor een periode van drie aaneengesloten jaren. 

ARTIKEL 8 - HONORARIUM 

Het honorarium wordt vastgesteld op grond van overeengekomen uren en berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van HalmZorg, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen. Niettemin is HalmZorg gerechtigd tot verhoging van het tarief. 

Bovendien mag HalmZorg het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan HalmZorg, dat in redelijkheid niet van HalmZorg mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 

HalmZorg zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van honorarium en/of tarief tijdig schriftelijk kenbaar maken met vermelding van ingangsdatum en omvang. 

De verschuldigde kosten zullen na afloop van de maand waar de kosten betrekking op hebben in rekening worden gebracht. 

Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever heeft dit recht niet indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien opdrachtgever de door HalmZorg kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van HalmZorg genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. 

ARTIKEL 9 - BETALING 

Betaling van het geleverde dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door HalmZorg aangegeven wijze en in door HalmZorg aangegeven valuta. Indien in een afwijkende valuta dan de aangegeven wordt betaald, kan HalmZorg de betaling weigeren zonder in verzuim te geraken of kan HalmZorg achteraf 10% van dat bedrag aan administratiekosten in rekening brengen onverminderd het afgesproken tarief of honorarium. 

Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, in gebreke blijft in de betaling binnen veertien dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder een nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is vanaf de verzuimdatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tenzij op verzoek van de opdrachtgever in overleg tot een andere afspraak is gekomen tussen opdrachtgever en HalmZorg. 

Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van HalmZorg op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, wordt dienstverlening na de laatste factuur terstond in rekening gebracht en is HalmZorg gerechtigd de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst zonder schadevergoeding op te schorten. 

HalmZorg heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HalmZorg kan, zonder in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Indien HalmZorg een dergelijke betaling accepteert, houdt dat niet in dat HalmZorg stilzwijgend de afwijkend aangewezen betaling volgt. 

ARTIKEL 10 - INCASSO BIJ WANBETALING 

Alle kosten, samenhangend met het incasseren van niet betaalde facturen, zowel binnen- als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is HalmZorg dan gerechtigd minimaal een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen overeenkomstig het dan geldende geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum € 150,-. Indien HalmZorg hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze, onverminderd de kosten genoemd in de eerste volzin van dit artikel, voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 11 - ONDERZOEK & RECLAMES 

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 48 uur nadat opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk te worden gemeld aan Klachtenportaal Zorg. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van HalmZorg. Klachtenportaal Zorg behandelt de klacht binnen we wettelijke richtlijnen en termijnen. Een mogelijk geschil na afhandeling van de klacht kan op aangeven van Klachtenportaal Zorg door de opdrachtgever voorgelegd worden aan de geschillencommissie. 

In een geval van aantoonbare schade is HalmZorg maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 14. 

ARTIKEL 12 - TUSSENTIJDSE OPZEGGING 

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst. 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft HalmZorg recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HalmZorg zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien eventueel op verzoek van opdrachtgever de werkzaamheden worden overgedragen aan derden en dat brengt voor HalmZorg extra kosten met zich mee, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HalmZorg, zal HalmZorg in overleg met opdrachtgever zorgdragen, primair voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden of secundair een redelijke wijze van teruggave van de opdracht aan opdrachtgever, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

ARTIKEL 13 - OPSCHORTING & ONTBINDING 

HalmZorg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien 

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. 

  • Na het sluiten van de overeenkomst HalmZorg ter kennis gekomen omstandigheden goede en redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

  • Opdrachtgever of diens bewindvoerder of diens curator in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling voor voortzetting van de dienstverlening door HalmZorg verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als onvoldoende door HalmZorg gemotiveerd wordt beoordeeld. 

Voorts is HalmZorg bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Voor de begeleiding bij wonen verwijzen wij naar de zorgleveringsovereenkomst. Hierin zijn redenen op basis waarvan HalmZorg gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden opgenomen in artikel 11. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HalmZorg op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HalmZorg de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

HalmZorg behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID 

1. Indien HalmZorg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Indien HalmZorg aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van HalmZorg te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van HalmZorg voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2500.000 (zegge TWEEENEENHALF MILJOEN.euro). 

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

4. HalmZorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

ARTIKEL 15 - VRIJWARINGEN 

1.    De opdrachtgever vrijwaart HalmZorg voor aanspraken van derden met betrekkingen tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2.    Indien opdrachtgever aan HalmZorg informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

ARTIKEL 16 - OVERMACHT 

1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HalmZorg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HalmZorg niet in staat is de verplichtingen na te komen. In elk geval wordt hieronder verstaan een weeralarm waardoor een huisbezoek niet door kan gaan. 

3.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst de ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade ontstaan door de overmacht aan de andere partij. 

4.    Voor zoveel HalmZorg ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HalmZorg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

ARTIKEL 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1.    Alle door HalmZorg geleverde roerende zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van HalmZorg totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met HalmZorg gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2.    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende roerende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht HalmZorg zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4.    De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HalmZorg ter inzage te geven. 

5.    Voor het geval dat HalmZorg zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan HalmZorg of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HalmZorg zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

ARTIKEL 18 - RISICO-OVERGANG 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

ARTIKEL 19 - GEHEIMHOUDING 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie. 

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HalmZorg gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HalmZorg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HalmZorg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

ARTIKEL 20 - INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN 

1.    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt HalmZorg zich de rechten en bevoegdheden voor die HalmZorg toekomen op grond van de Auteurswet. 

2.    Alle door HalmZorg verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HalmZorg worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3.    HalmZorg behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

ARTIKEL 21 - MONSTERS EN MODELLEN 

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. Aan de inhoud van de folder of de website van HalmZorg kunnen geen rechten worden ontleend. 

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT 

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en HalmZorg is Nederlands recht van toepassing.   

ARTIKEL 23 - WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.